Stadionverbod

Een ieder die door een Betaald Voetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld ter zake ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel. Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld.

 

Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde ‘first-offender’, legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op. Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld ter zake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd. Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd is deze persoon verplicht om binnen vier weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld.

 

Stadionverbod voor 3 maanden en/of 6 tot 9 uur

 • Overtreding Wet ID
 • Opgeven van een valse naam

Stadionverbod voor 9 maanden en/of 15 tot 22 uur

 • Overtreding APV
 • Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting
 • Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met de kaartcontrole
 • Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met de ordehandhaving
 • Valsheid in geschrifte
 • Beledigen en/of kwetsen van personen
 • Diefstal of verduistering in of rond het stadion
 • Baldadigheid
 • Openbare dronkenschap in of rond het stadion
 • Overtreding van de Opiumwet
 • (Geringe) vernieling of beschadiging

Stadionverbod voor 12 maanden en/of 24 tot 30 uur

 • Niet voldoen aan een verplichte combiregeling
 • Poging tot binnendringen van het stadion
 • Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal

Stadionverbod voor 18 maanden en/of 36 tot 45 uur

 • Verkopen van toegangskaarten i.s.m. standaardvoorwaarden
 • Bezit of verkoop van illegale kaarten
 • Opruiing
 • Belediging groep c.q. verspreiding discriminatoire uitlatingen
 • Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk buiten het stadion (stadionterrein en omgeving)
 • Brandstichting met geringe gevaarzetting
 • Wederspannigheid
 • Eenvoudige mishandeling
 • Overtreding van de Wet Wapens en Munitie
 • Openlijke geweldpleging met geringe gevaarzetting en/of geringe letsel
 • Geringe schade waaronder het gooien van lichte voorwerpen
 • Voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk

Stadionverbod voor 24 maanden en/of 40 tot 60 uur

 • (Ernstige) vernieling of beschadiging

Stadionverbod voor 36 maanden

 • Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting

FacebookTwitterYouTube
Niets van onze website mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Foto's niet zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.