Opzeggen2019-07-23T09:24:09+00:00

Opzeggen lidmaatschap

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt het stilzwijgende verlengen van overeenkomsten van bepaalde tijd grotendeels aan banden. De Wet Van Dam regelt dat consumenten langlopende contracten – zoals abonnementen en lidmaatschappen – op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging.

Voorheen konden sportverenigingen het opzeggen van een lidmaatschap in de statuten regelen. Een vereniging was niet verplicht om haar leden hierover actief te informeren. Per 1 december jl. is hier evenwel verandering in gekomen. Sportverenigingen zijn vanaf heden verplicht om haar leden actief te informeren omtrent de mogelijkheid om het lidmaatschap op te kunnen zeggen. Sportverenigingen moeten ervoor zorg dragen dat hun leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen (Artikel 2:35 Burgelijk Wetboek). Indien de club bijvoorbeeld een eigen website heeft, dan dient de informatie omtrent opzeggingen op de hoofdpagina van de website vermeld te worden. Als een club gebruik maakt van een clubblad dan moet hierover op bladzijde 1, 2 of 3 van het clubblad melding worden gemaakt.

Voor het lidmaatschap van verenigingen maakt de Wet Van Dam een uitzondering. Dit betekent dat een (sport)vereniging zelf via haar statuten kan bepalen welke verlenging en opzegtermijn zij willen hanteren. Er geldt hiervoor dus geen wettelijke maximum. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het betreffende lid niet (tijdig) opzegt. Opzeggen van het lidmaatschap dient bij het Secretariaat altijd schriftelijk te geschieden. In de statuten van de vereniging staat beschreven voor welke datum opgezegd dient te worden.