Algemene Leden Vergadering Supportersclub

Op maandag 16 september houdt de Supportersclub Willem II haar Algemene Ledenvergadering (ALV). De bijeenkomst vindt plaats in Supporterscafé D’n Beitel en begint om 20.00 uur. Naast de vaste agendapunten als het jaarverslag, financieel jaarverslag en de begroting, staan er dit jaar ook bestuursverkiezingen op de agenda.

 • Fons de Kok (secretaris) is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar voor een termijn van drie jaar;
 • Arvid van den Dries (bestuurslid) is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een termijn van drie jaar;
 • Barbara Buster (penningmeester heeft nog een zittingstermijn tot 1 oktober 2020). Zij heeft het Bestuur echter laten weten deze niet uit te dienen en op de ALV 2019 af te treden. Haar opvolger/opvolgster zal na verkiezing haar termijn volmaken.

Leden van de Supportersclub Willem II die zich kandidaat willen stellen voor (een van) deze bestuursfuncties, dienen dit vóór 1 augustus 2019 schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt bij het Secretariaat van de Supportersclub op voordracht van ten minste vijf leden waarvan naam, lidnummer en handtekening noodzakelijk zijn.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen van de secretaris
 3. Goedkeuring notulen ALV 10 september 2018
 4. Jaarverslag van de secretaris (overzicht van het afgelopen seizoen 2018 – 2019)
 5. Jaarverslag van de penningmeester (de kascommisie presenteert het jaarverslag onder supervisie van de penningmeester)
 6. Advies kascommissie
 7. Goedkeuring begroting seizoen 2019 – 2020
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag
 10. Sluiting ALV
2019-07-24T15:01:49+00:00